Tytuł artykułu: Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych

Autorzy: BAJDA, M., LECH, M., KRONIK, K.

Słowa kluczowe: badanie geofizyczne, tomografia elektrooporowa, wały przeciwpowodziowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej, mające na celu określenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Badania terenowe przeprowadzono na wybranym odcinku obwałowań Wisły. Powierzchniowe pomiary elektrooporowe pozwoliły na wyznaczenie w korpusie nasypu stref o zróżnicowanych wartościach oporności elektrycznej, wynikających z różnego stanu zagęszczenia materiału wbudowanego w nasyp. Uzyskane wyniki pomiarów porównano z wynikami wierceń i sondowań DPL. W podsumowaniu omówiono uzyskane wyniki oraz wykazano, że wyniki pomiarów elektrooporowych ERT umożliwiają zlokalizowanie stref nieciągłości (rozluźnień) w konstrukcji obwałowania.

Cytowanie w stylu APA: Bajda, M., Lech, M. & Kronik, K. (2013). Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 117-125.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajda, Lech & Kronik, 2013), następne powołania: (Bajda i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajda, Marek, Mariusz Lech, Kinga Kronik. "Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 117-125.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajda, Lech, & Kronik 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajda_Lech_Kronik_2013_PNIKS, author={Bajda, Marek and Lech, Mariusz and Kronik, Kinga}, title={Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A2/art2.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={117-125}}

Pełny tekst PDF


Go Back